امام رضا (ع) : براى هر چیزى میوه اى است و میوه شنوایى، کلام نیکوست.

خانه / Edit

Edit

[wpuf_edit]