امام رضا (ع) : از غیبت کردن بپرهیز، زیرا که خورش سگ هاى جهنّم است.

خانه / Edit