پیامبر اکرم (ص): پاداش و ثواب دادنِ صدقه ده برابر درجه، ودادن قرض الحسنه هیجده درجه، و انجام صله رحم بیست و چهار درجه افزایش خواهد داشت..

خانه / Thank You

Thank You

Payment is complete

Congratulations, your payment has been completed!