امام رضا (ع) : خدایا! به تو پناه مى برم از طغیان حرص و تندى خشم و غلبه حسد… و سرپرستى بد براى زیر دستانمان.

خانه / تقویم مراسمات

تقویم مراسمات