پیامبر اکرم (ص): پاداش و ثواب دادنِ صدقه ده برابر درجه، ودادن قرض الحسنه هیجده درجه، و انجام صله رحم بیست و چهار درجه افزایش خواهد داشت..

خانه / Subscription

Subscription

[wpuf_sub_pack]