پیامبر اکرم (ص): بدترین افراد کسى است که آخرت خود را به دنیایش بفروشد و بدتر از او آن کسى خواهد بود که آخرت خود را براى دنیاى دیگرى بفروشد.

خانه / Order Received

Order Received

Hi, we have received your order. We will validate the order and will take necessary steps to move forward.