پیامبر اکرم (ص): شکم خود را از خوراک سیر و پر مگردانید، چون که سبب خاموشى نور عرفان و معرفت ـ در افکار و ـ قلب هایتان مى گردد.

خانه / Edit

Edit

[wpuf_edit]