پیامبر اکرم (ص): زمانى بر مردم خواهد آمد که صبر نمودن در برابر مسائل دین ـ و عمل به دستورات آن ـ همانند در دست گرفتن آتش گداخته است.

خانه / Edit

Edit

[wpuf_edit]