امام رضا (ع) : خشنودى از پیشامدهاى ناخوشایند، بلند‌ترین درجه یقین است.